Algemene voorwaarden

Artikel 1
Deze voorwaarden zijn op alle diensten, offertes, overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst, hierna “VVAK”, van toepassing. Indien andere voorwaarden dan de onderhavige door afnemers dan wel opdrachtgevers van toepassing zijn verklaard, gelden die voorwaarden alleen indien en voor zover zij niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, tenzij die andere voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door de VVAK zijn geaccepteerd. Deze voorwaarden kunnen door de VVAK te allen tijde worden aangevuld of gewijzigd doch niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Afschrift van deze voorwaarden is op aanvraag bij de VVAK verkrijgbaar.

Artikel 2
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en tussentijdse prijs- of kostenwijzigingen worden door de VVAK uitdrukkelijk voorbehouden.

Artikel 3
Prijs- of kostenwijzigingen dan wel nieuwe prijzen zullen zo spoedig mogelijk aan afnemers/opdrachtgevers van de VVAK worden bekend gemaakt, zonder dat de afnemer/opdrachtgever rechten kan doen gelden op levering tegen oude prijzen indien de nieuwe prijzen hem – door welke oorzaak dan ook – onbekend zijn gebleven.

Artikel 4
De betaling van onze facturen dient op de door ons aan te geven wijze te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn en zonder enige korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De VVAK houdt zich het recht voor om voor niet-betaalde opeisbare bedragen vanaf de dag waarop de opeisbaarheid is ingegaan tot aan de dag der algehele voldoening, een rentevergoeding in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente. Bovendien komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan uit de invordering voor rekening van de afnemer/opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten conform de staffel van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten zijn door de afnemer/opdrachtgever direct verschuldigd in alle gevallen waarin de VVAK voor de incasso van een vordering of voor de handhaving van rechten krachtens deze voorwaarden de hulp van derden heeft moeten inroepen.

Artikel 5
De door de VVAK aan de afnemer/opdrachtgever geleverde goederen blijven te allen tijde eigendom van de VVAK en te leveren diensten mogen worden opgeschort zolang de daarop betrekking hebbende facturen met rente en kosten niet geheel zijn voldaan.

Artikel 6
Reclames moeten binnen 14 dagen na levering schriftelijk bij de VVAK worden ingediend onder vermelding van een nauwkeurige opgave van de aard van de klachten. Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt de afnemer/opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Indien de VVAK van oordeel is dat de klachten gegrond zijn heeft deze het recht naar keuze een schadeloosstelling en geld te geven of tot nieuwe levering over te gaan met dien verstande dat de afnemer/opdrachtgever de goederen waarop de klachten betrekking hebben ter beschikking van de VVAK zal houden.

Artikel 7
Op rechtsverhoudingen met de leden van de VVAK zijn de statuten en het huishoudelijk reglement onverkort naast deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 8
Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke met deze voorwaarden verband houden worden uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.