nl en

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering die oorspronkelijk gepland stond op 18 april heeft helaas geen doorgang kunnen vinden vanwege de voorschriften van de overheid omtrent het coronavirus. Het bestuur heeft vervolgens vrijdag 19 juni vastgesteld als nieuwe datum voor deze vergadering. Inmiddels is het duidelijk dat ook dan geen normale fysieke vergadering van de leden zal kunnen plaatsvinden gezien de dan nog steeds geldende regel van 1,5 meter afstand.

In verband met de statutaire termijnen en goede voortgang van de lopende zaken van de KVVAK is het belangrijk dat de jaarstukken 2019 en de begroting 2020 worden goedgekeurd en een aantal andere besluiten worden genomen.

Op vrijdag 19 juni aanstaande om 14.00 uur vindt een Algemene Ledenvergadering plaats die uitsluitend digitaal zal worden gehouden.

Om te kunnen deelnemen aan deze digitale vergadering is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt. Wij verzoeken u vriendelijk om u uiterlijk 14 juni aanstaande aan te melden.

Na aanmelding ontvangt u enkele dagen voor de digitale Algemene Ledenvergadering een link waarmee u vervolgens de vergadering kunt volgen. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat onze leden zich over de stukken en voorstellen wel tijdig kunnen uiten. Wij zullen u daarom ook ruim van tevoren een stemformulier met machtiging e-mailen dat u ingevuld per e-mail kunt retourneren en waarop u, indien gewenst, vragen kunt stellen over de agendapunten. In tegenstelling tot een reguliere ALV is er alleen gelegenheid tot vragen voorafgaand aan de digitale ALV. Met uw stemformulier zal ook rekening worden gehouden indien u de digitale vergadering niet zal volgen.

 

Agenda

1.              Opening
2.              Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 30 maart 2019
(besluit)
3.              Jaarverslag van de secretaris over 2019 (ter kennisname)
4.              Jaarverslagvan de conservatoren over 2019 (ter kennisname)
5.              Financiën:
– toelichting door de penningmeester op de financiële jaarstukken 2019 (ter
kennisname)
– verslag van de kascommissie (ter kennisname)
– goedkeuring van de jaarstukken 2019 (besluit)
– decharge verlenen aan de penningmeester en bestuur voor het boekjaar 2019
(besluit)
– goedkeuring van de begroting 2020 (besluit)
– benoeming van de kascommissie voor het jaar 2020 (besluit)
6.              Bestuurssamenstelling, benoeming bestuursleden
6.a            Benoeming nieuwe bestuursleden
Benoeming de heer mr. E. Liem (besluit)
6.b           Aftredende bestuursleden
De heer ir. A.A. Holst treedt af al bestuurslid (ter kennisname)
7.             Hoofdpunten van het verenigingsbeleid (ter kennisname)
– schenkingen en legaten
– blad Aziatische Kunst
8.              Goedkeuring wijziging van de bruikleenovereenkomst met het Rijksmuseum met een
addendum (besluit)

Toelichting: in de bruikleenovereenkomst wordt nog verwezen naar de controle van de voormalige Inspectie Cultuurbezit bij het Rijksmuseum. Thans houdt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed toezicht op de wettelijke taak van het museum op het gebied van collectiebeheer en het bestuur vraagt toestemming en machtiging om door middel van een addendum de bruikleenovereenkomst ter zake aan te passen. De bruikleen blijft verder ongewijzigd.

9.       Sluiting