nl en

Doneren

Doneren, schenken en legateren

Schenkingen, donaties en giften zijn altijd welkom. De vereniging is door de Belastingdienst aangewezen als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vanaf 1 januari 2022. De vereniging is daarmee vrijgesteld van betaling van schenkings- en successierechten. De belastingdienst heeft vastgesteld dat Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) een aantal gegevens op hun website moeten publiceren ( zie ANBI Informatie KVVAK aan het eind van deze tekst). Hier volgt een kort overzicht van de fiscale mogelijkheden bij giften en legaten aan de vereniging.

Giften door privépersonen

Gewone gift

Dit is een eenmalige gift aan een ANBI.  Deze is als persoonsgebonden kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De gift is vrijwillig
  2. Er staat geen tegenprestatie tegenover
  3. De gift is aantoonbaar: een kopie van het betalingsafschrift van de bank van de schenker volstaat

De volgende drempels worden gehanteerd voor de aftrekbaarheid van de gewone gift: bedragen boven 1 % tot 10 % van het drempelinkomen mogen worden afgetrokken. Er geldt een minimum van € 60.

Voorbeeld

Bij een drempelinkomen van de schenker van € 100.000 zijn schenkingen aftrekbaar vanaf 1 % van € 100.000= €1.000 tot maximaal 10 % van het drempelinkomen= € 10.000. Bij een gift van € 2.000, mag in dit geval € 1000 als persoonsgebonden aftrekpost worden opgevoerd

Periodieke schenking

Periodieke giften aan de KVVAK zijn volledig aftrekbaar. De KVVAK is geen schenkingsrechten verschuldigd.

Voorwaarden voor de aftrekbaarheid:

  1. De schenker verbindt zich om gedurende een periode van minimaal vijf jaar jaarlijks een vast bedrag te schenken, er is vastgelegd wanneer de gift eindigt.
  2. De gift wordt in een overeenkomst vastgelegd. Dat kan in een overeenkomst tussen schenker en KVVAK of in een notariële akte. Over het algemeen verdient de overeenkomst tussen schenker en KVVAK de voorkeur, omdat het eenvoudiger is en geen kosten met zich meebrengt.
  3. Er wordt geen tegenprestatie verwacht.

Voorbeeld

De schenking bedraagt € 500 per jaar gedurende een periode van 5 jaar; de totale schenking bedraagt derhalve €2.500. Jaarlijks mag € 500 worden afgetrokken.

Giften in natura

Uitermate belangrijk voor de vereniging is dat schenkingen en legaten ook kunnen plaats vinden in natura, dus in de vorm van (museale) kunstvoorwerpen ter uitbreiding en vervolmaking van de kunstcollectie van de vereniging. Bij schenkingen in natura bepaalt de taxatiewaarde van het object de omvang van de gift in geld, op welk bedrag de hiervoor genoemde fiscale faciliteiten eveneens van toepassing zijn.

Voor de periodieke gift in natura is een formulier  beschikbaar.

Betalingsvolmacht

Eventueel kan voor automatische afschrijving van de gift een aanvullende overeenkomst worden gesloten.

Nalatenschap

Als ANBI hoeft de KVVAK geen erfbelasting te betalen over erfenissen.

Bij testament kunnen onder meer aan de KVVAK worden nagelaten:

  1. Een bedrag in contanten
  2. Eigendom of bruikleen van bepaalde roerende of onroerende goederen
  3. Een percentage van de nalatenschap of
  4. Vermogen in vruchtgebruik.

Bij dit laatste blijft de eigendom van de aan de KVVAK in bruikleen gegeven goederen bij de erfgenamen, maar komen de opbrengsten van die goederen voor (veelal) een bepaalde periode toe aan de KVVAK. Vanzelfsprekend kunnen aan legaten of erfstellingen voorwaarden worden verbonden, bij voorbeeld dat de beschikbaar komende middelen uitsluitend mogen worden aangewend voor de aankoop van kunstobjecten uit een bepaald land. Deze belastingvrijstelling geldt overigens niet als aan de erfenis of het legaat de verplichting is verbonden (een deel van) de erfenis aan een persoon te geven of aan een instelling die geen ANBI is.

Fonds op Naam bij de KVVAK

De KVVAK kan het beheer op zich nemen van een Fonds op Naam, dat is opgericht door de inbrenger van een bepaald vermogen en waarvan de doelstelling overeenkomt met die van de KVVAK. Het Fonds krijgt de naam van de oprichter die tevens de bestemming van de beschikbare middelen kan bepalen. Een Fonds op Naam kan zowel bij leven als bij testament worden opgericht. Vinden schenkingen aan het Fonds plaats in de vorm van periodieke uitkeringen, dan komt de oprichter in aanmerking voor fiscale aftrek.

Giften door bedrijven

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) mogen van de winst worden afgetrokken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. De giften moeten schriftelijk kunnen worden bewezen.

ANBI-informatie Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst

Naam instelling:
Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst / Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst

RSIN-nummer:
8114997

Postadres:
Postbus 3849
1001 AP Amsterdam

Telefoonnummer:
06.53366924

E-mailadres:
info@kvvak.nl

Bankrekeningnummer:
IBAN: NL33 INGB 0000188285, t.n.v. Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst, Den Haag.
BIC/Swift nummer: INGBNL21

Standaardformulier Publicatieplicht
Klik hier

Doelstelling:
Klik hier

Contact

Mocht u geïnteresseerd zijn in één van de hierboven genoemde mogelijkheden van schenken of mocht u nadere informatie wensen te ontvangen, dan kunt u contact op te nemen met de penningmeester, mw. drs. Truke van Koeverden via dit adres ledenadministratie.